Nahoru

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s objednávkou učiněnou v našem internetovém obchodě, zpracováváme pro účely plnění smlouvy. K takovému zpracování nepotřebujeme zvlášť Váš výslovný souhlas, žádáme Vás však, abyste si přečetli níže uvedené zásady ochrany osobních údajů, které naše firma dodržuje.

Zásady ochrany osobních údajů

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.brdskalesni.cz

Firma Klára Kislingová, se sídlem Podbrdy 68, 267 27 Liteň, IČ: 75937026 zapsaná v registru o živnostenském podnikání vedeném u MěÚ Beroun, Ev. č. 320201-25788141 (dále jen „správce“) při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

Naším hlavním cílem v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

1. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

2. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

3. Další příjemci osobních údajů

Správce výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu firmy a nejsou poskytovány třetím stranám bez předchozího upozornění nebo Vašeho souhlasu.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Další výjimkou jsou situace související s platebním stykem týkající se objednaného zboží či osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

4. Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení.
 
5. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů pro účely vyřízení objednávky a oprávněných zájmů správce.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či konkrétního uplatnění práva nás kontaktujte na e-mailové adrese: drevo.brdy@centrum.cz či písemně na adrese sídla firmy.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018